Giáo lý Thêm Sức – Bài 14

2028

HIỆP THÔNG GIỮA HỘI THÁNH

“Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ”       

(Ep 4,15-16)

  1. H. Trong Hội thánh, các tín hữu có hiệp thông với nhau không ?     (GLCG.160)
  2. Có, vì tất cả các tín hữu hợp thành một Thân thể duy nhất mà Chúa Ki-tô là Đầu. Sự thánh thiện của Đầu được thông ban cho các chi thể và sự tốt lành của người này ảnh hưởng đến người kia.
  3. H. Các tín hữu hiệp thông với nhau thế nào ?(GLCG.161)
  4. Các tín hữu còn sống trên trần gian, các linh hồn trong luyện ngục và các thánh trên trời chia sẻ cho nhau những ơn ích thiêng liêng.
  5. H. Các tín hữu còn ở trần gian hiệp thông với nhau thế nào ?(GLCG.162)
  6. Họ cùng hiệp thông trong đức tin, đức ái, kinh nguyện, các Bí tích và các đoàn sủng ; đồng thời cũng chia sẻ cả của cải vật chất với nhau trong tinh thần liên đới và tương trợ.
  7. H. Chúng ta hiệp thông với các Thánh trên trời thế nào ? (GLCG.163)
  8. Chúng ta noi gương đời sống thánh thiện của các Thánh và xin các ngài phù giúp ; còn các Thánh thì chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.
  9. H. Chúng ta hiệp thông với các linh hồn trong luyện ngục thế nào ?(GLCG.164)
  10. Chúng ta dâng việc lành phúc đức cầu nguyện cho các linh hồn ấy sớm được giải thoát và chính chúng ta cũng được hưởng nhờ lời chuyển cầu của các Ngài.