Tôi đi tìm Chúa

1202

Một ông mục sư trung thành, đạo đức, đương  đau nặng. Anh em tín đồ quì cạnh giường bệnh, cầu xin Chúa cứu chữa ông. Họ nhắc với Chúa rằng ông coi sóc bầy chiên của Ngài rất tận tâm, và họ lập đi lặp lại mấy chữ:

– Chúa biết rằng mục sư yêu mến Ngài biết bao.

Nghe vậy, ông mục sư bên xoay qua phía họ mà nói :

– Xin anh em đừng cầu nguyện như thế. Khi Maria và Martha sai người đi mời Đức Giêsu, thì họ không nói: “Lạy Chúa nảy kẻ yêu Chúa”, nhưng nói : “Lạy Chúa, này  kẻ Chúa yêu, mắc bệnh “. Tôi được yên ủi chẳng phải vì tôi yêu Chúa, nhưng vì Chúa yêu tôi cách trọn vẹn.

Con người cứ ngỡ rằng mình đi tìm Chúa nhưng thự ra Chúa luôn luôn tìm kiếm ta, mà hầu như ta luôn tìm cách trốn Chúa !