Thay đổi chỗ ở

915

Câu truyện sau đây kể về một vị mục tử của một giáo xứ nhỏ. Ngài có một quyển sổ nhân danh ghi tên tuổi tất cả con chiên trong giáo xứ. Vì ngài rất tin tưởng vào cuộc sống đời sau và về lời hứa Chúa Giêsu đã phán về sự sống đời đời, nên mỗi khi có một bổn đạo trong giáo xứ qua đời, ngài không gạch tên họ ra khỏi danh sách. Ngài chỉ ghi chú bên cạnh tên người quá cố mấy chữ: “Đã thay đổi nơi ở, đến sống tại một nơi khác!”

Những thân quyến của chúng ta đã qua đời không phải đã vĩnh biệt chúng ta, họ chỉ là những người đã đi trước chúng ta mà thôi.