Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh (24/12/2020)

617

Giáo Xứ Tân Hương
Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh (24/12/2020)

Xin xem thêm hình ảnh tại đây

Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương