Mừng Chúa Giáng Sinh (Lễ ban ngày 25/12/2021)

179

Giáo Xứ Tân Hương
* Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

* Thánh Lễ Rước Chúa lần đầu
Thánh Lễ lúc 06h:00 (Lễ ban ngày 25/12/2021)

Tin ảnh từ Ban mục vụ truyền thông Giáo xứ Tân Hương