Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh (Lễ Đêm 24/12/2021)

129

Giáo Xứ Tân Hương | Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
Thánh Lễ lúc 19h:00 (Lễ đêm 24/12/2021)

Tin ảnh từ Ban mục vụ truyền thông Giáo xứ Tân Hương