Mừng Kính Lễ Thánh Phanxicô Xaviê Quan Thầy Cha Chánh Xứ (03/12/2021)

236

Giáo Xứ Tân Hương
Thánh Lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê lúc 05h:00 ngày 03/12/2021

Tin ảnh kỷ niệm