Lấy ân trả oán

1657

Tân Mục Công đi săn ở núi Lương Sơn. Đang đêm bị quân gian vào lấy cấp mất con ngựa. Mục Công sai người đi tìm. Tìm đến chân núi Kỳ Sơn, thấy có một bọn hơn 100 người đang tụ tập nhau lại ăn thịt con ngựa của Mục Công, quân sĩ về báo với Tân Mục Công và xin đem người đến vây bắt cả bọn.

Tân Mục Công nói:

Không nên. Ngựa đã chết mất rồi, nay ta đem quân đến giết người nữa, dân bảo ta quí ngựa hơn người.

Nói xong, truyền đem mấy hủ rượu ngon đến cho bọn ăn trộm ngựa và bảo quân lính nói rằng: “Chúa Công chúng tôi thấy các người ăn thịt ngựa mà thiếu rượu sợ kém ngon, nên cho chúng tôi mang rượu đến cho các người dùng”.

Bọn ăn trộm ngựa thấy vậy bảo nhau:

Biết là chúng ta ăn trộm ngựa, chúa công đã không trừng phạt mà còn đem rượu nữa, bao giờ chúng ta mới đền được ơn này?

Ít lâu sau, Tân Mục Công cất quân di đánh nước Tấn, bị quân Tấn vây khốn. Bỗng có một nhóm dũng sĩ hơn ba trăm người kéo đến giải vây. Hỏi ra mới biết đó là bọn ăn trộm ngựa năm xưa.

Lấy lòng tốt cư xử với mọi người không bao giờ thiết thòi cả. Việt Nam mình có câu: “Lấy oán trả oán, oán sẽ không bao giờ hết, chỉ khi lấy ân trả oán, oán mới tiêu tan”.

Tất cả mọi phản ứng trên đời dường như đều theo một định luật chung như thế cả. Thử cầm một quả bóng bàn ném xuống một vật cứng như gỗ đá chẳng hạn, bóng sẽ tưng lên rất mạnh sau một tiếng kêu to và khô khan. Nhưng nếu ném vào một vật mềm, quả bóng sẽ êm ái nằm yên tại chỗ.

Trong câu chuyện, lòng nhân từ của Tần Mục Công còn có sức cảm hóa được những người gọi là đầu trộm đuôi cướp, trở thành những người mang ơn ông và không ngần ngại tìm dịp giúp đỡ ông.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã dạy:

Hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình.

Hãy cầu nguyện cho những kẻvu khống mình.

Và chính Người trên thánh giá đã cầu nguyện cho các lý hình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.

Lạy Chúa.

Xin cho con luôn tránh xa bất cứ điều gì có thể gây thiệt hại cho tình thân giữa chúng con.

Xin gìn giữ miệng lưỡi con, để con không bao giờ nói điều gì lỗi đức bác ái, hoặc gâu oán thù, nhưng chỉ nói những lời mang lại hạnh phúc bình an.

Xin gìn giữ đôi mắt con, để con chỉ biết có những cái nhìn thân thiện, dịu dàng.

Xin gìn giữ tôi tai con, để con đừng thích nghe những lời dèm pha người khác.

Xin gìn giữ tư tưởng con, để con chỉ biết nghĩ đến những điều tốt đẹp xậy dựng.

Xin gìn giữ con tim con khỏi những ích kỷ, để con biết quảng đại yêu thương mọi người.

Xin Chúa ban cho con khả năng chịu đựng những gánh nặng của người khác gây ra cho con và luôn luôn biết tha thứ cho họ.

Nhất là xin cho con dừng bao giờ là gánh nặng cho người khác, nhưng biết luôn yêu thương, tha thứ, sống bình an với tất cả mọi người.

Con hết lòng cầu xin Chúa.

 Xin Chúa nhậm lời con.

Sưu tầm