Giáo lý Thêm Sức – Bài 5

2229

CUỘC SỐNG TRẦN THẾ CỦA CHÚA GIÊ-SU

“Đức Giê-su đi xuống cùng với cha mẹ trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài”  (Lc 2, 61)

  1. H. Đời sống ẩn dật của Chúa Giê-su có ý nghĩa gì ?   (GLCG.68)
  2. Đời sống ẩn dật của Chúa Giê-su có những ý nghĩa này:

– Một là nêu gương hiếu thảo, vâng phục cha mẹ,

– Hai là nêu gương nên thánh trong cuộc sống gia đình và lao động thường ngày.

  1. H. Khi bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giê-su đã làm gì ? (GLCG.69)
  2. Người đã đến sông Gio-đan chịu phép rửa của ông Gio-an để nói lên rằng: Người chấp nhận và khai mạc công trình cứu chuộc của Người. Công trình này sẽ được hoàn thành trong cuộc khổ nạn.
  3. H. Việc Chúa Giê-su chịu ma quỉ cám dỗ và chiến thắng nói lên điều gì?(GLCG.70)
  4. Chúa chịu cám dỗ để cảm thông thân phận yếu đuối của loài người. Người chiến thắng để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Chúa Cha, khác với A-đam đã sa ngã.
  5. H. Khi rao giảng, Chúa Giê-su chủ ý loan báo điều gì ?        (GLCG.71)
  6. Khi rao giảng, Chúa Giê-su loan báo : “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).
  7. H. Tại sao lời loan báo Nước Thiên Chúa là một Tin mừng ?          (GLCG.72)
  8. Vì mọi người đều được mời gọi gia nhập Nước Thiên Chúa và Nước ấy thuộc về những người nghèo hèn, bé mọn, nghĩa là những ai đón nhận với lòng khiêm hạ.