Giáo Lý Thêm Sức – Bài 4

2063

CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”  (Ga 3,16)

  1. H. Vì sao Con Thiên Chúa xuống thế làm người ? (GLCG.63)
  2. Con Thiên Chúa xuống thế làm người vì bốn lẽ này:

– Một là để cứu chuộc ta khỏi tội lỗi,

– Hai là để tỏ cho ta biết tình yêu của Thiên Chúa,

– Ba là để làm mẫu mực cho ta sống thánh thiện,

– Bốn là để ta được kết hợp với Người mà trở nên con cái Thiên Chúa.

  1. H. Vậy Chúa Giê-su Ki-tô là người hay là Thiên Chúa?  (GLCG.64)
  2. Chúa Giê-su vừa là người thật như ta, vừa là Thiên Chúa thật như Chúa Cha. Người vừa có bản tính loài người, vừa có bản tính Thiên Chúa, trong cùng một Ngôi vị duy nhất là Ngôi Hai Thiên Chúa.
  3. H. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người như thế nào ?            (GLCG.65)
  4. Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần cho Ngôi Hai “nhập thể trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và đã làm người” (Kinh Tin Kính)
  5. H. Cuộc sống trần thế của Chúa Giê-su đã diễn ra thế nào ? (GLCG.66)
  6. Chúa Giê-su đã sinh ra tại làng Bê-lem, sống ẩn dật tại Na-da-rét, nước Do Thái. Khoảng ba mươi tuổi, Người đi rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa. Cuối cùng Người chịu chết trên thập giá thời Phong-xi-ô Phi-la-tô, rồi sống lại và lên trời.