Giáo Lý Thêm Sức – Bài 1

3705

THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG.

“Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quí giá hơn chúng sao ?  (Mt 6,26)

  1. H. Trong Kinh Tin Kính, ta tuyên xưng điều gì về Thiên Chúa sáng tạo? (GLCG.39)
  2. Ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
  3. H. Vì sao Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật ?    (GLCG.43)
  4. Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật để biểu lộ và thông ban vinh quang của Người.
  5. H. Thiên Chúa có chăm sóc những loài Chúa đã sáng tạo không ? (GLCG.44)
  6. Thiên Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn mọi loài thụ tạo, để vũ trụ tiến dần đến mức hoàn hảo như Chúa muốn. Đó là sự quan phòng.
  7. H. Ta phải có thái độ nào đối với Đấng Sáng Tạo? (GLCG.47)
  8. Ta phải luôn sống tâm tình con thảo, yêu mến, tôn thờ, phó thác vào Người và cùng với mọi người bảo vệ, phát triển thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.