Giá trị của viên ngọc

895

Ở nước Tống có người có viên ngọc quí đem dâng cho Tử-Hãn là quan cai thành. Ông quan từ chối. Tên có ngọc cố năn nỉ, song Tử Hãn cắt nghĩa: anh cho ngọc là quí, còn tôi cho thanh liêm là quí, anh mất ngọc, tôi mất thanh liêm, chi bằng anh cứ giữ lại ngọc còn tôi giữ sự thanh liêm thì không ai bị thua thiệt.

Ngọc dễ mất, Thanh liêm cũng dễ mất. Ngọc khó tìm, Thanh liêm khó tập. Song nếu so sánh hai vật quí này thì thanh liêm có giá trị hơn nhiều vì một bên là vật chất, một bên là tinh thần và ngọc thì quí nhân đức cũng quí.

Thế giới lộn xộn và còn lộn xộn mãi chỉ vì người ta quí ngọc hơn thanh liêm. Nhiều người thích ngọc vì ngọc ai cũng thấy trước mắt, còn thanh liêm không phải ai cũng thấy được…

Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống.

Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.

Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”. Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23