Đi đường nào ?

1088

Một tấm bia mộ có ghi những hàng chữ như thế này:

“Hãy nhớ người lạ này khi bạn đi ngang qua đây

Tôi cũng đã từng có một thời như bạn hôm nay.

Giờ đây tôi thế nào, sau này bạn cũng sẽ thế ấy

Vậy bạn hãy chuẩn bị để theo bước tôi.”

Một nhân vật khôn ngoan nào đó đã viết ngay dưới bia mộ ấy:

“Tôi rất sẵn lòng bước theo bạn

nhưng tôi làm sao biết bạn đã đi con đường nào?”