Cộng tác

1004

Nếu Thiên Chúa không chăm lo cho chim trời, Người không nuôi chúng trong lồng.
Thánh Augustinô.

Thiên Chúa muốn ta hành động với Người… Chim trời phải bay lượn, tìm kiếm thức ăn, đút mồi cho con, dự trữ lương thực,… Con người cũng thế: con người phải làm việc, con người được dựng nên tự do, để cộng tác với Người. Sự tự do này cũng là ân huệ Chúa ban… Đừng như những kẻ chờ đợi mọi sự nơi Thiên Chúa quan phòng, mà không làm lụng gì cả. Thiên Chúa muốn tôi hành động và hành động một cách tự do… Chắc chắn là vì trí khôn tôi và lòng quảng đại của tôi giới hạn, nên tôi sẽ sai lầm đôi khi, mà thường sai lầm nữa là khác; nhìn nhận sai lầm và thú nhận cùng Thiên chúa, qua Bí tích Hoà Giải, lại là một hành vi tự do hơn…

Lạy Chúa, xin cám ơn Chúa, Chúa đã ban cho con tự do, để hành động với Chúa. Xin giúp con hành động tốt, để người khác hạnh phúc hơn…

Tại sao tôi yêu mến Chúa?… Bởi vì Người đã bắt lấy tôi. Người đã xâm chiếm tôi và không buông ra nữa. Thiên Chúa là chủ tôi. Tôi không thể làm gì được, Người đã sở hữu tôi. Những người khác, họ chọn thế gian hay Thiên chúa. Còn tôi thì không, bởi vì nếu tôi được chọn, tôi đã chọn lấy thế gian rồi.