Con mèo đeo chuông

1869

Vì mèo mà cuộc sống nhà chuột trở nên chật vật. Ngày nào mèo cũng chén thịt khi thì hai, khi thì ba mống chuột.

Một bữa họ nhà chuột tụ họp bàn tính xem làm cách nào thoát được mèo. Bàn đi tính tại, không làm sao nghĩ được mẹo gì.

Bấy giờ một con chuột con mới lên tiếng: Tôi xin bày cách chúng ta làm thế nào thoát được mèo. Sở dĩ chúng ta bị chết là vì chúng ta không biết khi nào mèo đến tìm chúng ta. Phải đeo chuông lên cổ mèo cho phát lên thành tiếng. Khi ấy thì bất cứ lúc nào mèo đến gần, chúng ta đều sẽ nghe rõ, thế là chúng ta chuồn kịp thời

– Được như vậy tốt đấy! chuột già nói, nhưng phải có ai đeo được chuông lên cổ mèo: Cậu nghĩ ra kế hay đấy, nhưng cậu mà đeo được chuông lên cổ mèo thì khi ấy chúng tôi sẽ  xin cảm ởn cậu.  

Phải có người nhắc nhở, khi đó con người mới sống cho ra người. Nhưng ai nhắc nhở đây.