Con cừu 5 chân

2378

Một lần kia, một vài nhân vật đã đến gặp tổng thống Abraham Lincohn và bàn luận về những sự kiện đang gây ra một số khó khăn. Lập luận của những người này không dựa trên thực tế, nhưng toàn là những điều giả tưởng. Sau khi lắng nghe một lúc, Lincohn đã đặt câu hỏi: “Nếu như các ông gọi cái đuôi cũng là một cái chân thì một con cừu sẽ có tất cả bao nhiêu chân?”

Họ đáp ngay: “Năm.”

Tổng thống Lincohn lắc đầu: “Không phải; trả lời như vậy không thế nào đúng được; một con cừu chỉ có bốn chân mà thôi. Cho dù các ông có gọi cái đuôi là cái chân đi nữa cũng chẳng thể biến nó trở thành một cái chân.”

– Chúa Giêsu đã phán: “Nhiều người thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nhưng họ sẽ chẳng được vào nước Thiên Chúa đâu’” (Mt 7:21).

– Nếu như tôi là một Kitô hữu chân chính, tôi không cần phải nói với người ta như vậy – tự họ sẽ nhận biết điều ấy.