Con cào cào

1971

Đời thánh Francisus Alvarez, nước Ethiopie phải một tai nạn lớn, tự nhiên thấy xuất hiện ra hàng riệu con châu chấu, bay rợp trời, đáp xuống đâu, hoa màu ở nơi đó bị ăn sạch không còn lại được một lá. Những người già lão nói họ chưa hề thấy cái cảnh lạ đời như vậy. Người ta rất lo sợ; nếu tình cảnh này kéo dài, thì chỉ trong mấy tháng, cả nước không còn một cây rau để ăn.

Không có phương pháp nào hữu hiệu hơn, thánh Franciscus Alvarez tổ chức cuộc đi kiệu cầu nguyện, Ngài kêu gọi tất cả mọi người, cả anh em bên lương dân nữa, dự cuộc đi kiệu lớn lao và long trọng này.

Khi cuộc rước mới bắt đầu, người ta thấy có ức triệu châu chấu bay ào ào như cơn giông tố và che rợp hẳn cả một vùng mấy trăm cây số. Nó bay về phía biển và đâm nhào cả xuống nước. trước phép lạ nhãn tiền, nhiều người xin trở lại và dân chúng mừng rỡ khôn tả.