Chầu Thánh Thể

1294

Hôm nay ngày 16-10-2016

Giáo xứ Tân Hương Chầu Thánh Thẩ thay mặt Giáo Phận