Ăn cắp của Chúa

1180

Khi giảng về việc giữ ngày Chúa nhật, một linh mục Trung Hoa đã minh họa bằng câu chuyện sau:

Một người ra chợ mang theo chiếc túi có bảy quan tiền. Thấy người kia ăn mày tội nghiệp, ông đã quảng đại cho y sáu quan, chỉ giữ lại một quan. Người ăn mày thay vì cám ơn, lại đi theo rình mò và ăn cắp nốt quan tiền cuối cùng. Đúng là quân mạt rệp đáng khinh!

Nhưng thử hỏi, Chúa cho ta sáu ngày làm việc, chỉ còn một ngày thứ bảy để ta nhớ đến Chúa mà nhiều khi ta cũng tiếc xót, thế thì ta là gì?