Sống Đạo

618

Loài người làm mọi sự vì tôn giáo: Chiến đấu, viết lách, đánh nhau, chết; đủ mọi thứ, trừ cuộc sống ra.
Colton.

Một số giới trẻ làm đủ mọi chuyện để phục vụ thế giới thứ ba: nói năng, bàn cãi, mơ tưởng,… trừ cuộc sống: làm việc ngay từ bây giờ để trở thành một người có thẩm quyền; chân thành dâng hiến cho Chúa Kitô hôm nay và ngày mai, xin cho được sẵn sàng nghe tiếng Người và theo Người; yêu thương người anh em tầm thường và lạ lùng ngay lúc này… chẳng phai là sống hay sao?