Xin thì sẽ được

1191

Linh mục Gratry một nhà văn có tiếng về đạo đức và thông thái của nước Pháp thế kỷ dưới đời Napoléon III, đã viết nhiều sách phi bác kẻ lạc đạo, chống đối Renan. Khi còn học ở trường Henri IV có một Linh mục già được lệnh đến kiểm tra trường. Có nhiều sinh viên nhạo cười vị Linh mục già ấy. Khi người đến trước mặt tôi, cha Gratry nói, người thấy tôi đang làm bài dịch văn, người hỏi tôi có khó không? Tôi trả lời khó, thì người bảo hãy cầu xin Chúa khi gặp sự khó. Ban đầu tôi coi lời đó không thực tế, có đâu Chúa lại đi xen vào giúp đỡ những việc nhỏ mọn, soi sáng cho chú học trò làm bài cho đúng. Song lần lần đem thực hành lời khuyên ấy và thấy có kết quả và sau này hễ gặp bài khó thì tôi cầu xin và tất cả thành công văn học của tôi đều nhờ cầu xin mà được.

Chúa không đếm từng sợi tóc của ta và nuôi từng con chim sẻ ngoài đồng sao?

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Mt 7, 7-12

Chúng ta gặp khó khăn khi không nhận được đúng với điều chúng ta xin với Chúa, đó là vì chúng ta xin Chúa thực hiện theo ý chúng ta !

Chúa vẫn ban cho chúng ta mỗi ngày « những điều tốt lành » này, cách dồi dào và dù chúng ta có xin hay không, xứng đáng hay không :

  • Đó là rất nhiều ơn huệ sự sống, ơn huệ trời đất và môi trường sống, ơn huệ lương thực, như lời Thánh Vịnh diễn tả : « Chúa ban lương thực cho tất cả chúng sinh. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương » (Tv 136, 25)
  • Đó là những ơn huệ Chúa ban cho chúng ta qua trung gian của rất nhiều người, nhất là những người thân yêu trong gia đình và trong Cộng Đoàn và Hội Dòng, để làm cho chúng ta sống mỗi ngày.
  • Và đặc biệt, đó là ơn huệ Lời Chúa và chính Sự Sống của Chúa nơi bí tích Thánh Thể, vốn là những lương thực tuyệt hảo nhất, từ đó Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi thành sự sống yêu thương giữa chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau.