Tin thế nào ?

1134

Một nhà truyền giáo tại Phi Châu đang dịch Phúc Âm thánh Gioan sang thổ ngữ địa phương. Ông đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm một từ thích hợp với những từ được sử dụng trong bản tiếng Anh, điển hình là từ “tin.” Thổ ngữ ở đây không có một từ tương đương nào cả, vì thế, nhà truyền giáo kia đã phải tìm đến các thổ dân để xin giúp đỡ. Sau khi nhà truyền giáo đã giải thích khó khăn của mình, người thổ dân lắng nghe và  sau đó cho biết anh đã hiểu được ý ông. Anh đề nghị từ “tin” nên được dịch là “lắng nghe bằng tâm hồn.”

– Nếu như tâm hồn tôi không nghe được sứ điệp Phúc Âm, thì tôi sẽ không và không thể đáp ứng với sứ điệp ấy, và như vậy sẽ chẳng có đức tin đích thực. Đức tin là sự đáp ứng với tình yêu, mà tình yêu thuộc về chức năng của trái tim, của tâm hồn.

– Đức tin ở trong tâm hồn, nhưng thường được thực thi bằng đôi chân, bằng việc ra đi!