Thủ lãnh

722

Một thủ lãnh mà không cố gắng để chữa lành thì không đáng cầm quyền.
Albert Bessières.

Ngay từ 15,16 tuổi nhiều người đã tập nắm quyền: cầm đầu một nhóm, một đội thể thao… hoặc đơn giản chỉ là trưởng nam trưởng nữ trong nhà… Biết nói gì về người lớn, từ ông cảnh sát đến nhân viên, từ mẹ đến cha, thợ và chủ: mỗi người đều có một phần làm chủ, cầm quyền…
Quyền bính của tôi nằm trong lãnh vực nào? Tôi là thủ lãnh của những ai? Ưu tư số một của tôi là nhằm tỏ rõ quyền lực hay chu toàn phận sự? Điều đó có chà đạp người phạm lỗi hay tôi sẽ khuyên lơn, khuyến khích người đó hành động tốt hơn? Tôi có những đức tính của một người mà tôi muốn coi là thủ lãnh không?

Lạy Chúa, trước mặt Ngài, con nghĩ tới trách nhiệm của con, và con sẽ thấy rõ hơn hành động thế nào.