Tại sao bị cám dỗ

1488

Một tín hữu già ở miền nam nước Mỹ, làm công cho một ông chủ không tín ngưỡng.

Bữa nọ ông chủ đi bắn vịt trời và đem ông già theo. Thình lình ông chủ nói:

Này chú, cớ sao ma quỉ không hề cám dỗ tôi, nhưng luôn quấy rối chú? Cớ sao cám dỗ người tin Giêsu hơn kẻ không tin?

Người đầy tớ chưa biết trả lời thế nào thì một bầy vịt trời thẳng hàng bay qua. Chủ bèn chĩa súng bắn và truyền cho người đầy tớ theo đuổi bắt những con vịt bị thương trước và cuối cùng sẽ bắt những con chết sau.

Lúc trở về cạnh ông chủ, thì người đầy tớ đã tìm được câu trả lời :

– Thưa ông chủ, tôi tưởng ma quỉ cũng theo cách này. Nó nghĩ rằng tôi chẳng qua là một linh hồn nghèo cực, bị thương nên muốn bắt lấy  trước hết; còn ông chắc thuộc về nó rồi nên nó không cần bắt vội ?