Phân chia tài sản

1387

Đây là câu truyện về Kruger, một chính trị gia vĩ đại người Nam Phi, sống vào đầu thế kỷ XX.

Kruger được mời đến để giải quyết một cuộc tranh chấp giữa hai anh em. Cuộc tranh chấp liên quan đến việc phân chia một mảnh đất giữa hai người cho công bằng. Mảnh đất gồm những mỏ khoáng, những hồ nước, những khúc sông và những điểm có phong cảnh đẹp.

Kruger biết rằng cho dù có phân chia mảnh đất thế nào đi nữa, ông cũng chẳng thể nào tránh được sự phản đối ít là của một trong hai người anh em ấy.

Kruger suy đi nghĩ lại rất nhiều về vấn đề, và sau cùng ông đã tìm được một cách giải quyết êm thắm. Ông cho mời cả hai anh em đến và giao cho một người công việc phân chia mảnh đất kia làm hai. Khi người này chia xong, Kruger lấy phần đất mà người này đã tự chọn cho mình để trao cho người kia.

– Đi đến một quyết định công bằng thường là một công việc dễ dàng; nhưng để cho người khác nhận ra và thừa nhận quyết định ấy là công bằng là điều hầu như bất khả.

– Đã có khi nào các bạn vào một nhà hàng và lấy làm tiếc vì đã không đặt những món ăn như người ngồi ở bàn bên cạnh đã được phục vụ hay không?