Phản bội

1029

Năm 1939 khi Đức Quốc Xã xâm lăng Na Uy, Quisling được lên nắm chính quyền bù nhìn. 

Chỉ 5 năm làm tay sai cho Hnher, Quisling đã gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại cho đồng bào của ông.

Không một chút xót thương, ông đã ra lệnh xử tử hàng chục người Na Uy bị tình nghi chống Đức Quốc xã, ngay cả một người anh em họ của ông cũng không được ông xót thương… Ngày 8-5-1945, chiến tranh chấm dứt. Ngay hôm sau dân Na Uy đã bắt giam và đưa ông ra xét xử tội phản bội.  Án tử hình được Na-uy bãi bỏ từ năm 1786 nhưng riêng trong trường hợp của ông, án này lại được tái lập.

Trước khi bị xử bắn, Quisling vẫn còn cho rằng mình là người vô tội. Nhưng mãi mãi tên tuổi của ông đã trở thành bất hủ trong Anh ngữ, nó đồng nghĩa với “phản bội”