Ai cũng mê danh

874

Đời có vô số cái bả nó phỉnh gạt ta, và Phật Giáo ở Trung Hoa chia nó làm hai loại chính: Danh và Lợi

Người ta kể chuyện ràng vua Càn Long khi du Giang Nam, một lần đứng trên một ngọn núi, nhìn ra biển thấy thuyền buồm qua lại rất nhiều, hỏi một vị đại thần:

– Hàng trăm chiếc thuyền đó đi đâu vậy?

Vị dại thần đáp chỉ trông thấy có hai chiếc, một chiếc tên Danh và một chiếc tên Lợi. Nhiều người có học tránh được cái bả lợi, nhưng chỉ hạng vĩ nhân mới tránh được cái bã danh.

Một vị hòa thượng bảo đệ tử: 

– Tránh cái lợi dễ hơn tránh cái danh, ngay những bậc ẩn sĩ, các vị tu hành cũng mong được người ta biết đến mình. Họ muốn giảng kinh, thuyết pháp trước đám đông chứ không muốn ở ẩn trong một cái am nhỏ mà đàm đạo với một đệ tử như chúng mình lúc này đây!

Đệ tử đó đáp:

– Bạch Thầy, quả thật Thay là bậc duy nhất diệt được lòng ham đanh ở đời!

Và vị hòa thượng đó mỉm cười.

Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước, còn mọi thừ khác Ngài sẽ thêm cho. cv Mt.6.33