Núi và nước

1095

Núi nói:
–  “Tôi nhìn cao hơn anh”.
Nước nói:
–  “Tôi đi xa hơn anh”.
Thế là, núi trơ trọi lâu dài, nước cả ngày bôn ba. (Hạnh Lâm Tử)

Suy tư :
Những tư tưởng lớn gặp nhau, hợp nhau, thì đúng là họ nói chuyện quên cả ngày giờ, thật tương đắc.
Nhưng những con người kiêu ngạo mà gặp nhau thì đúng là…chiến tranh bùng nổ, vì không ai biết nghe ai, bởi vì ai cũng nói tôi cao hơn anh, tôi đi xa hơn anh.
Có tài cao như núi, rộng như biển, mà cứ kênh kênh kiệu kiệu trong kiến thức của mình, thì chỉ làm người cô độc, không ai muốn đến gần kết thân…
Có vấn đề cần tranh luận, thì cứ tranh luận, nhưng tranh luận trong hoà bình, nghĩa là khiêm tốn nhận ra cái lí của anh chị em, đó là người sáng suốt. Cố chấp trong suy nghĩ của mình thì chẳng khác chi tảng đá lớn, không những chắn mất bước tiến của mọi người, mà còn khiến cho bản thân mình trở thành cô độc, trơ trọi…
Khiêm tốn là nền tảng của mọi nhân đức, đem tài cao như núi rộng như biển của mình mà xây dựng trên nền tảng này, thì tài cao càng cao hơn, rộng càng rộng hơn, bởi vì “ai có thì sẽ được cho thêm”. Đức Maria đã được như thế, khi Mẹ khiêm tốn trả lời cùng thiên sứ Gabriel : “Này tôi là tôi tớ Chúa…” (Lc 1, 38a)