Nó phải đi qua

935

 

Wilbert E. Scheer

Có người hỏi anh ta: “Anh thích nhất đoạn nào câu nào trong Thánh kinh?”

Anh ta sẽ chọn là: “Nó phải qua đi”. Người khác cảm thấy rất là kỳ quái, bởi vì trong Thánh kinh hoàn toàn không có câu nào như thế. Nhưng anh ta vẫn giữ vững câu “nó phải qua đi” và nói nó rất có ý nghĩa đối với anh ta.

Cứ mỗi lần gặp sự khốn khó, anh ta liền nghĩ đến câu nầy, trục trặc và khó khăn đều không nán lại lâu ngày, đều phải qua đi. Câu nầy dạy bảo anh ta rất nhiều giáo huấn đặc sắc, cũng sản sinh ảnh hưởng đối với cá tính và nhân cách của anh ta. Bất cứ việc gì đều không phải là kết cục, mọi việc đều không nán lại lâu, mỗi sự việc đều sẽ trở thánh quá khứ.

Suy tư:

Việc vui cách mấy rồi cũng sẽ qua đi, chuyện buồn cách mấy rồi cũng sẽ qua đi, nói tắt một lời: mọi việc trên trần gian nầy đều sẽ qua đi như mây khói, nó sẽ không tồn tại lâu dài, bởi vì: “Có một thời để khóc, một thời để vui cười; một thời để than van, một thời để múa nhảy…” “Một thời để yêu thương, một thời để thù ghét; một thời để gây chiến, một thời để làm hòa” (Gv 3, 4 và 8). Mọi việc chỉ có một thời thôi, một thời rồi sẽ qua đi, nhưng việc làm của người công chính thì vẫn tồn tại, và dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu (Hc 44, 11).

Đừng băn khoăn vì những tội đã qua, nhưng sau khi được tha thứ, thì hãy nhớ lấy để tăng thêm lòng kính mến Thiên Chúa. Cũng đừng vui mừng thái quá vì những thành tựu của mình, nhưng hãy ca ngợi Thiên Chúa, vì việc làm nào của con người cũng có giới hạn và qua mau.