Ngọn đuốc Vân Trường

2010

Đời Tam Quốc, Quan Vân Trường bị thất thủ thảm bại ở Hạ Bì . Thân đơn nhất mã, phò hai người chị dâu (tức vợ của Lưu Bị) qua nương tựa nhà Tào Tháo. Đêm đến, Tào Tháo cho ba người ngủ chung một phòng, dụng tâm là muốn cho chị em loạn luân, chúa tôi phải thất lễ.

Quan Vân Trường (Quan Công) một dạ thẳng ngay không để tà tâm vật dục quyến rũ, tay cầm đuốc, tay cầm sách Xuân Thu đọc đến sáng.

Mọi người thấy vậy khen Văn Trường là người chánh trực. Từ đó, danh từ “Ngọn đuốc Vân Trường” được dùng để ám chỉ những kẻ thẳng ngay, không để vật dục quyến rũ và hạ tiện!