Lời hứa

1199

Một người nghèo bị ốm và cảm thấy mình sắp chết, các thầy thuốc đều tránh xa anh ta. Lúc ấy anh ta liền khấn vái chư thần, hứa sẽ giết một trăm gia súc và hiến tế nhiều đồ vật quí nếu anh ta khỏi bệnh. Vợ anh ta đứng gần đó bèn hỏi:

– Nhưng rồi khỏi bệnh anh sẽ lấy tiền đâu để trả những thứ đó?

– Bộ bà tưởng là tôi khôi bệnh, rồi để cho chư thần đòi nợ hay sao?  

Truyện ngụ ngôn này cho thấy người ta dễ hứa bằng lời mà chẳng nghĩ gì đến việc thực hiện.

2Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
3Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
4Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.
5Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
6Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.
Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
7trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
8Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.