Không tin

958

Trong thế kỷ thứ 17, thuyết vô thần chưa được phát triển trong các cộng đồng Do thái. Một người Do thái đến nói với một Rabbi rằng:

– Tôi không tin có Thượng Đế!

Vị Rabbi ôm lấy người đồng hương, rồi nói:

 – Anh ơi, tôi muốn được như anh lắm. Anh ở trong một hoàn cảnh sướng hơn tôi. Khi gặp một người đang đau khổ, tôi tự nói:Thượng Đế sẽ giúp đỡ người đó, nhưng tôi thì không giúp. Còn anh thì không tin có Thượng Đế hiện hữu, vậy anh phải giúp đỡ những người đau khổ, vì không có Thượng Đế thì ai giúp cho họ đây? Anh phải làm những công việc của Thượng Đế. Vây anh nên cho người đói ăn, an ủi người buồn rầu, nói sự thật cho người, đem niềm vui cho người, anh hãy yêu thương tất cả và cư xử với mọi người như thể Thượng Đế đã yêu thương. Một năm sau mình gặp nhau lại rồi tôi sẽ xin anh cho tôi biết có Thượng Đế hay không nhé?