Đạo theo đuôi

848

Một con lừa trong làng nọ nổi tiếng là mạnh, chạy nhanh không con lừa nào bì kịp. Nó rất hãnh diện về tài năng của mình. Một ngày kia, nó cùng chủ đi trên đường làng, bỗng thấy một con vật lạ chạy lướt qua mặt nó cách dễ dàng. Con lừa tức quá ráng sức chạy theo con vật lạ.

Nhưng nó đâu biết rằng “con vật lạ” đó chính là chiếc xe hơi. Lần đầu tiên tong đời nó thấy xe hơi nên không biết, tưởng là một con vật lạ nào khác dám phá kỷ lục của mình, nên nó cố gắng đuổi theo. Có lúc gặp đường ổ gà xe hơi chạy chậm lại, con lừa qua mặt, nhưng sau đó thì chiếc xe vẫn vượt qua nó một cách đễ dàng. Nó cố hết sức chạy theo đến một lúc thì vì mang nặng, vì mệt, vì ráng sức, nó đứt ruột mà chết.

Đạo Chúa  không phải là “đạo ráng”, đạo cố gắng, nhưng là “đạo Đức Tin và đạo Yêu Thương”. Tuy nhiên, đức tin trong đạo Chúa là đức tin thực tiễn, chứ không phải tin theo đuôi người khác, không phải chỉ tin vì cha mẹ anh em hay bạn bè của mình tin.