Giàu có

1091

Mã Viện mồ côi từ thuở nhỏ, tình cảnh rất nghèo khổ mà thật là người có chí lớn. Thường khi nói chuyện với người ta rằng:

– Làm tài trai lúc cùng khổ, chí càng phải bền; khi tuổi tác khí càng phải hăng.

Mã Viện ra công, ra sức cày cấy, chăn nuôi, không bao lâu giàu có hàng ức triệu. Mà hình như chưa được phỉ chí, thường nói với người ta rằng:

– Phàm làm nên giàu, mà có biết đem của thí chẩn cho người khốn cùng, thì mới là quí. Bằng không, chỉ làm tôi tớ đồng tiền, suốt đời canh giữ đồng tiền, chớ có ích gì! 

Sau Mã Viện đem hết tiền của chẩn cấp cho người nghèo, rồi ra làm quan giúp vua Quang Vũ nhà Hán. Tuổi bấy giờ đã già, mà cứ hay xin đi đánh Nam, dẹp Bắc. Mỗi khi thắng trận trở về, họ hàng bà con ra chào mừng đón rước, thì Mã Viện nói rằng:

– Làm tài trai, nên chết ở chốn biên thùy, lấy da ngựa bọc thây mới là đáng trọng; chớ ốm nằm xó giường, chết ở trong tay lũ trẻ nâng đỡ, thì có hay gì?

Nếu đêm nay người ta đòi linh hồn ngươi thì của cải ngươi tích trữ được sẽ để cho ai ?