Chiếc nhẫn

1319

Người kia có một chiếc nhẫn bằng ngọc mắt mèo rất linh nghiệm. Ai đeo chiếc nhẫn ấy sẽ trở nên tốt lành đến độ được mọi người kính trọng và yêu mến.

Người ấy có ba cậu con trai. Trước khi ly trần, người cha đều đã trao chiếc nhẫn mầu ấy cho các con. Do đó, sau khi ông qua đời, ba cậu con lập tức tranh cãi với nhau vì ai cũng bảo chiếc nhẫn thuộc về mình.

Sau cùng, ba cậu đồng ý sẽ tìm đến một người nổi tiếng khôn ngoan để nhờ giải quyết cuộc tranh cãi. Ông cụ khôn ngoan này chỉ nói: “Hỡi các con, chỉ có thời gian mới có thể minh chứng điều đó mà thôi. Đời sống của các con, các con sống như thế nào, sẽ minh chứng ai sẽ là người chủ của chiếc nhẫn ấy.”

– Tôi không được đòi buộc phải đi rao giảng hoặc đi dạy Phúc Âm – nhưng là phải sống.

– Nếu như cuộc sống của tôi không nói lên được những giá trị của Phúc Âm, thì miệng lưỡi của tôi khi nói về Phúc Âm cũng chẳng được bao nhiêu ích lợi.

– Giả như tôi vào nhà bạn và cho bạn biết tôi bị bệnh sởi, trong khi kỳ thực tôi lại bị bệnh đậu mùa, thế thì bạn sẽ bị nhiễm bệnh gì?