Cặp kính

1264

BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Một giáo sư về môn logic học bị mất cặp kính cận. Nhưng vì không biết là do bị mất cắp hay bỏ quên đâu đó, ngài bèn vận dụng kiến thức sẵn có :

Ai đã lấy cắp ? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có. Nhưng nếu chưa có, làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình ? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính.

Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy cắp kính của mình cả. Chắc chắn là nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp nơi rồi không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa mình đang đeo kính. A, đúng rồi, kính đang nằm trên mũi mình đây. Đây quả là một logic đúng đắn !