Cào bằng tất cả

912

Sau đây là một câu truyện về Alexander Đại Đế do văn sĩ Plutarch người Hy lạp ghi lại.

Một hôm Alexander đến gặp Diogenes, một triết gia nổi tiếng thời xưa, và thấy triết gia này đang tỉ mỉ xem xét những bộ xương. Ông có hai bộ xương người, đặt trong hai chiếc hòm khác nhau.

Khi Alexander hỏi triết gia Diogenes đang làm gì vậy, thì nghe trả lời rằng ông đang suy tư về những bài học khá quan trọng về cuộc đời.

“Chẳng hạn, trong hai bộ xương này, một bộ là phụ vương của bệ hạ còn bộ kia là một người nô lệ của phụ vương bệ hạ. Tôi đã mất khá nhiều thời giờ xem xét kỹ lưỡng rồi nhưng thú thật tôi không thể tìm được một sự khác biệt nào giữa hai bộ xương này!”

– Tôi là một thực thể thần thiêng sống một thời gian trong một thân xác. Khi tôi chết, tôi sẽ ra đi, tôi tạm biệt thân xác này, và giả như tôi đã tình nguyện làm đơn hiến xác, thì người khác có thể lấy bất kỳ bộ phận nào trong thân xác của tôi nếu họ cần.

– Người giàu có và Lazarus trong Phúc Âm (Lc 16:19-31) cũng là một cách khác để chúng ta nhìn ra giáo huấn hàm chứa trong câu truyện trên đây.