Cái hiếu của Quách Cự

1341

Quách Cự, một nông dân nghèo sống đời Hán bên Tàu. Họ Quách có một mẹ già, hai vợ chồng chỉ có một đứa con vì nghèo nên phải chia sớt chén cơm cho nhau mà sống. Thường ngày hai vợ chồng họ Quách thấy bà mẹ già vì thương cháu nên bớt phần ăn của bà mà cho cháu ăn. Thấy vậy, động lòng quá nên hai vợ chồng Quách Cự định đào lỗ chôn đứa con đi. Song trời không phụ lòng con người thảo, đang đào lỗ thì gặp được hũ vàng. Với vàng ấy họ Quách sống đầy đủ hơn.

Bao nhiêu cha mẹ không biết thương con miễn mình đầy đủ, bầy con nheo nhóc túng thiếu mặc.

Bao nhiêu người con không biết thương mến cha mẹ già xem như đồ thừa mong cho mau chết mà chôn.

Biết thương nhau nhà Quách Cự, trên thương xuống, dưới thương lên thì Trời phù giúp.