Những lời chúc mừng

1882

Vua Nghiêu đến chơi đất Hoa. Viên quan giữ bờ cõi đất đó đến chúc rằng:

– Xin chúc nhà vua sống lâu.

– Đừng chúc thế, Vua nói.

– Xin chúc nhà vua giầu có.

– Đừng chúc thế .

– Xin chúc nhà vua lắm con trai.

– Đừng chúc thế, vua Nghiêu nói.

Viên quan lấy làm lạ hỏi:

– Sống lâu, giầu có, lắm con trai, người ta ai cũng muốn, mình nhà vua không muốn là cớ sao?

Vua Nghiêu nói:

– Lắm con trai, thì lo sợ nhiều: giầu có thì công việc nhiều, sống lâu thì nhục nhã nhiều. Ba điều ấy không phải là những điều gây nên đức hay cho mình, nên ta từ chối.

Viên quan nói:

– Nhà vua nói thế, thực là một bậc quân tử. Nhưng trời sinh ra người, mọi người phải có một việc, nếu nhiều con trai mà mỗi đứa một việc làm thì có gì lo ? Giầu có mà biết đem của chia với người ta, thì còn công việc gì ? Ăn uống có chừng, thức ngủ có độ, trong bụng lúc nào cũng thư thái tự nhiên, trăm tuổi nhắm mắt về cõi rất vui, một đời không có tai họa gì thì còn nhục nhã làm sao được.

Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”. Lc 12,13-21