Nhân trung dài sống lâu

1153

Một hôm vua Vũ Đế nhà Hán nói với các quan rằng:

– Ta xem trong sách tướng có nói người ta nhân trung dài một tấc thì sống lâu một trăm tuổi .

Đông Phương Sóc đứng bên phì cười. Các quan bắt lỗi là vô phép.

Đông Phương Sóc cất mũ, tạ rằng:

– Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần không dám cười bệ hạ, chỉ cười ông Bành tổ mặt dài mà thôi.

 Vua hỏi:

– Sao lại cười ông Bành Tổ?

 Đông Phương sóc nói:

– Tục truyền ông Bành Tổ sống tám trăm tuổi, Nếu quả thực như câu trong sách tướng bệ hạ nói thì nhân trung ông dài tám tấc mà nhân trung dài tám tẩc thì cái mặt ông ta dễ phải dài đến một trượng.

 Vua Vũ Đế nghe nói bật cười tha tội cho.

Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy: chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômông, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Luca 12,22-31