Ngựa con qua sông

1488

Ngựa con sống cùng với ngựa mẹ, việc gì cũng ỷ vào ngựa mẹ. Một hôm ngựa mẹ bảo nó mang ít đồ qua bên kia sông. Đứng trước dòng sông chảy xiết, ngựa con cảm thấy sợ hãi, nó tới hỏi bác trâu. Bác trâu bảo nước sông rất nông, chỉ tới đầu gối. Ngựa con vẫn còn nghi ngờ, nó bèn hỏi chú chuột. Chuột ta lại bảo nước sông rất sâu, qua là chết đuối đấy. Cuối cùng ngựa con vì hoang mang sợ hãi mà quay trở về.

Bài học:
Sở dĩ con trâu nói nước không sâu là vì người nó to lớn, còn con chuột nói nước sông rất sâu là vì người nó bé tí. Rốt cuộc nước sông có sâu hay không thì chỉ bản thân mình tự đi thử mới biết được.

Hãy làm đi và đừng tìm kiếm quá nhiều lời khuyên cho việc bạn muốn làm.