Khuôn mặt Giuđa

1118

Moät trong nhöõng giai thoaïi noåi tieáng nhaát trong lòch söû hoäi hoïa ñoù laø caâu chuyeän danh hoïa Leonardo da Vinci ñi tìm ngöôøi maãu ñeå hoïa khuoân maët cuûa Giuña, keû phaûn boäi.

Leonardo ñang mieät maøi trong böùc tranh “Böõa AÊn Cuoái Cuøng” cuûa Chuùa Gieâsu vôùi caùc moân ñeä. Taát caû caùc khuoân maët, töø Chuùa Gieâsu ñeán caùc moân ñeä, ñeàu ñaõ hieän nguyeân hình treân khung vaûi. Nhöng ñeán luùc phaûi toâ veõ cho khuoân maët cuûa Giuña, danh hoïa Leonardo da Vinci ñaõ toû ra luùng tuùng vì oâng khoâng bieát phaûi tìm moät ngöôøi naøo laøm maãu cho con ngöôøi phaûn boäi naøy… OÂng ñaõ phaûi ñi daïo khaép nôi ñeå tìm moät khuoân maët xaáu xí, hieän thaân cuûa keû phaûn boäi, gian traù. Sau maáy thaùng trôøi tìm kieám, cuoái cuøng oâng ñaõ gaëp ñöôïc khuoân maët maø oâng cho laø öng yù nhaát. Trong khu xoùm laày loäi, ngheøo naøn, oâng ñaõ khaùm phaù ñöôïc moät khuoân maët maø oâng cho laø coù ñaày ñuû nhöõng ñöôøng neùt cuûa toäi aùc. OÂng ñaõ laàn moø ñeán gaàn ngöôøi ñoù, vaø sau khi ñaõ giaûi thích veà böùc tranh mình ñang thöïc hieän, oâng ñaõ ñeà nghò ngöôøi ñoù ñeán xöôûng veõ cuûa oâng ñeå baét tay vaøo coâng vieäc.

Ngöôøi ñöôïc choïn laøm ngöôøi maãu cho Giuña nhìn nhaø danh hoïahoài laâu. Cuoái cuøng, oâng ñoát leân moät ngoïn ñuoác saùng vaøo göông maët cuûa oâng… Leonardo ngaïc nhieân voâ cuøng, bôûi vì ngöôøi ñaøn oâng naøy cuõng chính laø ngöôøi ñaõ laøm maãu cho oâng veõ chaân dung Chuùa Gieâsu… Cuõng khuoân maët ñoù, nhöng coù luùc Leonardo da Vinci nhìn thaáy nhöõng ñöôøng neùt cuûa Chuùa Gieâsu, vaøo luùc khaùc, oâng laïi thaáy noù xaáu xí nhö göông maët cuûa Giuña.

Chuùng ta thöôøng noùi: khi yeâu thì traùi aáu cuõng troøn… Trong moät laù thö tình naøo ñoù, coù leõ hai ngöôøi yeâu nhau seõ noùi vôùi nhau: khoâng coù anh, khoâng coù em, ñaát trôøi nhö voâ nghóa… Tình yeâu coù tính saùng taïo. Tình yeâu giuùp chuùng ta chæ nhìn thaáy caùi hay caùi ñeïp nôi ngöôøi mình yeâu.

Tin vaø yeâu laø hai ñoäng taùc gaén lieàn vôùi nhau. Ngoân ngöõ cuûa ñöùc tin khoâng theå laø ngoân ngöõ cuûa khoa hoïc. Con ngöôøi khoâng ñeán vôùi Thieân Chuùa sau moät thôøi gian daøi tìm kieám, lyù luaän. Con ngöôøi chæ ñeán vôùi Thieân Chuùa baèng tình yeâu. Noùi ñeán tình yeâu laø noùi ñeán tin töôûng vaø phoù thaùc.

Tomas ñaõ ñeán vôùi Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh baèng söï lyù luaän, uyeân baùc cuûa moät nhaø khoa hoïc: “Neáu toâi khoâng xoû ngoùn tay toâi vaøo loã ñinh vaø vaøo caïnh söôøng cuûa Ngaøi… Toâi khoâng tin”. Thaùi ñoä naøy raát phuø hôïp vôùi tinh thaàn khoa hoïc. Trong coâng cuoäc nghieân cöùu khoa hoïc, ngöôøi ta quan saùt, ñöa ra giaû thuyeát, kieåm chöùng, thí nghieäm roài ñi ñeán keát luaän… Phöông phaùp naøy hoaøn toaøn voâ giaù trò trong tình yeâu. Khoâng ai quan saùt moät ngöôøi naøo ñoù, ñöa ra moät giaû thuyeát, roài môùi ñi ñeán moät keát luaän: yeâu hay khoâng yeâu. Maø traùi laïi, tình yeâu ñeán tröôùc taát caû caùc lyù luaän vaø tìm toøi cuûa chuùng ta…

Trong ñöùc tin cuõng theá, Thieân Chuùa yeâu thöông chuùng ta vaø Ngaøi môøi goïi chuùng ta ñi vaøo tình yeâu cuûa Ngaøi.

Tình yeâu ñoù môøi goïi chuùng ta vöôït leân treân taát caû nhöõng lyù luaän vaø ngôø vöïc cuûa chuùng ta. Tình yeâu ñoù giuùp chuùng ta khaùm phaù ra veû ñeïp vaø loøng nhaân töø cuûa Thieân Chuùa trong taát caû moïi söï, trong aùnh maét cuûa con ngöôøi cuõng nhö trong muoân maøu saéc cuûa thieân nhieân. Tình yeâu ñoù giuùp chuùng ta nhìn thaáy nôi göông maët xaáu xí cuûa Giuña nhöõng ñöôøng neùt yeâu thöông cuûa Chuùa Gieâsu. Tình yeâu aáy cho chuùng ta tìm thaáy nôi nieàm vui trong thaát voïng, thua thieät. Tình yeâu aáy cho chuùng ta nhìn thaáy söï hieän dieän cuûa Chuùa trong nhöõng giôø phuùt troáng roãng voâ nghóa cuûa cuoäc soáng.