Con dã tràng

1280

Dã Tràng người nước Lỗ học trò Đức Khổng Tử, nghe hiểu được tiếng loài chim loài cá.

Tương truyền Dã Tràng có viên ngọc quí, ngậm vào miệng nghe được tiếng của các loài cầm thú. Nhà vua mượn viên ngọc ấy ngậm vào miệng nghe rõ tiếng của loài cá, vui mừng vỗ tay khen hay, song khi há miệng, viên ngọc quí rơi xuống nước mất. Dã Tràng quá tiếc của báu liền nhảy xuống theo bị chết đuối. Sau Dã Tràng biến thành loài cua nhỏ ở biển, cứ nước ròng thì xe những viên cát nhỏ ở biển, nước lớn thì bị sóng đánh tan đi, cứ làm công việc vô ích ấy mãi, thì tiếc rẻ vật quí bị mất, nhưng không thể tìm lại được.

Loại cua nhỏ ấy gọi là con Dã Tràng.

Dã Tràng xe cát biển Đông.

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.

Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Mt 6, 24-34