Chuyện ngắn mà ý dài (37)

914

Người Trung hoa có câu truyện ngụ ngôn nói lên cái dục vọng thầm kín của con người muơn thuở :

Một người bị giam ở địa ngục, sắp được đi đầu thai. Anh ta tâu với Diêm Vương :

– Như quả thật Đại Vương muốn cho tôi trở về dương thế, thì xin cho tôi được mấy đặc ân.

Diêm Vương hỏi :

– Ngươi xin điều chi ?

Anh ta đáp :

– Tôi xin đầu thai làm con một vị tể tướng, làm cha một vị trạng nguyên. Tôi xin được một ngôi nhà ở giữa một khu đất vạn mẫu, có ao thả cá, có cây trái đủ thứ. Tôi xin có một người vợ tuyệt sắc, nhiều tì thiếp diễm lệ, tất cả đều chung tình ngoan ngoãn chiều chuộng tôi. Tôi xin được châu báu chất đầy phòng, lúa thóc đầy lẫm, tiền bạc đầy rương. Tôi xin được làm một vị quan công khanh, suốt đời vinh hoa phú quí, sống lâu trăm tuổi. Chỉ bấy nhiêu thôi.

Diêm Vương đáp :

– Trần thế mà có được người như vậy, thì ta đây đã đầu thai thế cho ngươi rồi.