Chia sẻ đau khổ

1161

Ngô Khởi người nước Vệ tinh thông binh pháp làm quan ở nước Lỗ. Quan Tướng Quốc nước Lỗ là Công Nghi Hưu, thường cùng với Ngô Khởi bàn việc binh.  Biết Ngô Khởi là người có tài, bèn nói với Lỗ Mục Công, dùng cho làm quan Đại Phu.

Bấy giờ nước Lỗ bị quân Tề tiến đánh. Công Nghi Hưu nói với Lỗ Mục Công rằng: 

– Muốn lui quân về không dùng Ngô Khởi không xong!

Lỗ Mục Công nghe lời, cho Ngô Khởi làm Đại Tướng, đem hai vạn quân ra đánh trả. Ngô Khởi từ khi làm Đại Tướng, cơm ăn áo mặc cũng như các quân sĩ khác, nằm không giải nệm, đi không ngồi xa, trông thấy quân sĩ khiêng vác nặng nề cũng đến làm hộ. Một tên quân có bệnh đau nhọt, Ngô Khởi thân hành chạy chữa thuốc thang, rồi ghé miệng hút mủ cho nó. Quân sĩ cảm cái ơn Ngô Khởi, khác nào như tình cha con, đều giang tay mắm miệng xin cố sức đánh giặc.