Bộ kinh vệ đà

1501

Có nhà sư kia ra sức soạn Kinh Vệ Đà. Để có tiền in, vị sư đó đã đi hết thành này qua thành khác, hết làng này qua làng nọ.

Khi cuộc lạc quyên sắp hoàn thành thì xảy ra một vụ đói lớn ở một nơi vị sư đang đi ngang qua. Người bèn lấy tất cả số tiền quyên được để giúp làng đó.

Và nhà sư bắt đầu cuộc lạc quyên lần thứ hai. Khi quyên sắp xong thì lại có nạn dịch. Ông bèn lấy tiền quyên được giúp các nạn nhân.

Lần thứ ba thì nhà sư quyên xong. Ông in kinh Vệ Đà .

Nhà sư đã làm ba bộ kinh, nhưng hai bộ trước có giá trị hơn bộ thứ ba rất nhiều.

“Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật.” (Mc 12,33)