LATEST ARTICLES

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin...

Lời Chúa ngày 06-12-2022

THỨ BA TUẦN 2 MV Thánh Ni-cô-la, giám mục Mt 18,12-14 THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời cũng không muốn cho một ai...

Lời Chúa ngày 05-12-2022

THỨ HAI TUẦN 2 MV Lc 5,17-26 TỘI LỖI GÂY BẠI LIỆT TÂM HỒN Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm...

Lời Chúa ngày 04-12-2022

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – A Mt 3,1-12 VỊ TIÊN TRI KHÔNG CẢ NỂ “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối....

Mừng Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê Quan Thầy Cha Chánh Xứ (03/12/2022)

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Lễ Thánh Phanxicô Xaviê 03/12 Cộng Đoàn Giáo xứ Tân Hương cũng mừng Lễ tạ ơn và chúc mừng...

Lời Chúa ngày 03-12-2022

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục Mc 16,15-20 THÀNH QUẢ PHI THƯỜNG Các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi,...

Thánh Lễ Tạ Ơn Thụ Phong Linh Mục 30/11/1996

Thánh Lễ tạ ơn kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục của Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê VÕ QUANG THANH 30/11/1996Thánh Lễ Đồng Tế...

Ca Đoàn Ce’cilia Mừng Lễ Thánh Quan Thầy (22/11/2022)

Ca Đoàn Ce'cilia Mừng Lễ Thánh Quan Thầy (22/11/2022) Thánh Lễ lúc 4h:20'

Ca Đoàn Ce’cilia Giáo Xứ Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa

Ca Đoàn Ce'cilia Giáo Xứ Tân Hương Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa lúc 19h:00 ngày 21/11/2022 (trước ngày mừng Lễ Thánh Quan...

Giờ Kinh Bế Mạc Tháng Mân Côi (31/10/2022)

Cộng Đoàn Giáo Xứ Tân Hương, giờ kinh lần chuỗi Mân Côi và Chầu bế mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, Lúc 19h:00 ngày...

Giáo xứ Tân Hương Chầu thay Giáo Phận (23/10/2022)

Giáo xứ Tân Hương Chầu thay Giáo Phận. Chúa Nhật XXX thường niên C (23/10/2022) Thánh Lễ và các giờ chầu Thánh Thể trọng thể Tin Ảnh...