LATEST ARTICLES

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin tri ân. Đây là dự án phát triển bắt đầu khởi...

Lời Chúa ngày 06-12-2022

THỨ BA TUẦN 2 MV Thánh Ni-cô-la, giám mục Mt 18,12-14 THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời cũng không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt...

Lời Chúa ngày 05-12-2022

THỨ HAI TUẦN 2 MV Lc 5,17-26 TỘI LỖI GÂY BẠI LIỆT TÂM HỒN Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt...

Lời Chúa ngày 04-12-2022

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – A Mt 3,1-12 VỊ TIÊN TRI KHÔNG CẢ NỂ “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: ‘Chúng ta đã...

Mừng Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê Quan Thầy Cha Chánh Xứ (03/12/2022)

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Lễ Thánh Phanxicô Xaviê 03/12 Cộng Đoàn Giáo xứ Tân Hương cũng mừng Lễ tạ ơn và chúc mừng Thánh Quan Thầy của Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê VÕ...

Lời Chúa ngày 03-12-2022

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục Mc 16,15-20 THÀNH QUẢ PHI THƯỜNG Các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. (Mc 16,20) Suy...

Thánh Lễ Tạ Ơn Thụ Phong Linh Mục 30/11/1996

Thánh Lễ tạ ơn kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục của Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê VÕ QUANG THANH 30/11/1996Thánh Lễ Đồng Tế lúc 4h:20 ngày 30/11/2022. Cộng Đoàn Giáo dân Giáo xứ Tân...

Ca Đoàn Ce’cilia Mừng Lễ Thánh Quan Thầy (22/11/2022)

Ca Đoàn Ce'cilia Mừng Lễ Thánh Quan Thầy (22/11/2022) Thánh Lễ lúc 4h:20'

Ca Đoàn Ce’cilia Giáo Xứ Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa

Ca Đoàn Ce'cilia Giáo Xứ Tân Hương Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa lúc 19h:00 ngày 21/11/2022 (trước ngày mừng Lễ Thánh Quan Thầy Ca Đoàn)Cha chánh xứ Phanxico Xavie đã chia sẻ...

Giờ Kinh Bế Mạc Tháng Mân Côi (31/10/2022)

Cộng Đoàn Giáo Xứ Tân Hương, giờ kinh lần chuỗi Mân Côi và Chầu bế mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, Lúc 19h:00 ngày 31/10/2022 Tin ảnh (xin nhắp vào đây xem thêm ảnh)Ban MVTT...

Giáo xứ Tân Hương Chầu thay Giáo Phận (23/10/2022)

Giáo xứ Tân Hương Chầu thay Giáo Phận. Chúa Nhật XXX thường niên C (23/10/2022) Thánh Lễ và các giờ chầu Thánh Thể trọng thể Tin Ảnh (xin xem thêm tại đây)Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương