LATEST ARTICLES

Lời Chúa ngày 19-06-2021

THỨ BẢY TUẦN 11 TN Thánh Rô-moan-đô, viện phụ  Mt 6,24-34 BÀI HỌC TỪ LOÀI CHIM “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích...

Lời Chúa ngày 18-06-2021

THỨ SÁU TUẦN 11 TN Mt 6,19-23 NƠI CHẮC CHẮN ĐỂ GIỮ CỦA CẢI “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6,21) Suy...

Lời Chúa ngày 17-06-2021

THỨ NĂM TUẦN 11 TN Mt 6,7-15 HÀNH TRANG TÔNG ĐỒ Người sai Nhóm Mười Hai đi... Người chỉ thị cho các ông không được mang gì...

Lời Chúa ngày 16-06-2021

THỨ TƯ TUẦN 11 TN Mt 6,1-6.16-18 QUI TẮC ỨNG XỬ CỦA NƯỚC TRỜI “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ phô...

Lời Chúa ngày 15-06-2021

THỨ BA TUẦN 11 TN Mt 5,43-48 YÊU KẺ THÙ “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44) Suy niệm:...

Lời Chúa ngày 14-06-2021

THỨ HAI TUẦN 11 TN Mt 5,38-42 LẤY ĐỨC BÁO OÁN “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác...” (Mt 5,39) Suy niệm: Luật báo...

Lời Chúa ngày 13-06-2021

CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – B Mc 4,26-34 NƯỚC TRỜI LỚN MẠNH “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải…” (Mc 4,31) Suy niệm: Giống như những hiện...

Lời Chúa ngày 12-06-2021

THỨ BẢY TUẦN 10 TN Trái Tim Vô Nhiễm Đức Ma-ri-a Mt 5,33-37 COI TRỌNG SỰ TRUNG THỰC “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói...

Lời Chúa ngày 11-06-2021

THỨ SÁU TUẦN 10 TN Thánh Tâm Chúa Giê-su Ga 19,31-37 LỜI TỎ TÌNH CỦA CHÚA Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Đức Ki-tô. Tức...

Lời mời gọi cho mọi người

KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI KẾT HÔN, NHƯNG AI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI SỐNG YÊU THƯƠNG. Dr André Ferrère. Mọi người đều có...