Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin...

Lời Chúa ngày 06-12-2022

THỨ BA TUẦN 2 MV Thánh Ni-cô-la, giám mục Mt 18,12-14 THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời cũng không muốn cho một ai...

Lời Chúa ngày 05-12-2022

THỨ HAI TUẦN 2 MV Lc 5,17-26 TỘI LỖI GÂY BẠI LIỆT TÂM HỒN Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm...

Lời Chúa ngày 04-12-2022

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – A Mt 3,1-12 VỊ TIÊN TRI KHÔNG CẢ NỂ “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối....

Mừng Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê Quan Thầy Cha Chánh Xứ...

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Lễ Thánh Phanxicô Xaviê 03/12 Cộng Đoàn Giáo xứ Tân Hương cũng mừng Lễ tạ ơn và chúc mừng...

Lời Chúa ngày 03-12-2022

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục Mc 16,15-20 THÀNH QUẢ PHI THƯỜNG Các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi,...

Thánh Lễ Tạ Ơn Thụ Phong Linh Mục 30/11/1996

Thánh Lễ tạ ơn kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục của Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê VÕ QUANG THANH 30/11/1996Thánh Lễ Đồng Tế...

Ca Đoàn Ce’cilia Mừng Lễ Thánh Quan Thầy (22/11/2022)

Ca Đoàn Ce'cilia Mừng Lễ Thánh Quan Thầy (22/11/2022) Thánh Lễ lúc 4h:20'

Ca Đoàn Ce’cilia Giáo Xứ Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh...

Ca Đoàn Ce'cilia Giáo Xứ Tân Hương Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa lúc 19h:00 ngày 21/11/2022 (trước ngày mừng Lễ Thánh Quan...

Giờ Kinh Bế Mạc Tháng Mân Côi (31/10/2022)

Cộng Đoàn Giáo Xứ Tân Hương, giờ kinh lần chuỗi Mân Côi và Chầu bế mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, Lúc 19h:00 ngày...

Giáo xứ Tân Hương Chầu thay Giáo Phận (23/10/2022)

Giáo xứ Tân Hương Chầu thay Giáo Phận. Chúa Nhật XXX thường niên C (23/10/2022) Thánh Lễ và các giờ chầu Thánh Thể trọng thể Tin Ảnh...

Giờ Kinh Lần Hạt Tháng Mân Côi (10/2022)

Cộng Đoàn Giáo Xứ Tân Hương với giờ kinh nguyện lần chuỗi Mân Côi vào lúc 19h:00 mỗi ngày trong tháng 10. Tin ảnh, Ban...

Thánh Lễ Tạ Ơn của 3 Tân Linh Mục (28/09/2022)

Thánh Lễ Đồng Tế Tạ Ơn của 3 Tân Linh Mục tại Giáo Xứ Tân Hương Thánh Lễ lúc 4h:30p ngày 28/09/2022 Các Linh mục trước...

Giáo Xứ Tân Hương | Thánh Lễ Tạ Ơn 15/09

Ngày 15/09/2022 Thánh Lễ tạ ơn 7 năm Cha chánh xứ Phanxico Xavie phục vụ mục vụ tại Giáo xứ Tân Hương.Xem thêm ảnh Ban Mục...

Giới Hiền Mẫu mừng Lễ Thánh Monica Quan Thầy (27/08/2022)

Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Tân Hương mừng Lễ Thánh Monica Quan Thầy Thánh Lễ 04h:20 sáng ngày 27/08/2022Ban MVTT

Mừng Lễ Trọng Đức Mẹ Lên Trời (15/8/2022)

Giáo Họ "Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời" mừng kính Lễ Trọng quan thầy Giáo họ Thánh Lễ lúc 4h:20p ngày 15/8/2022Tin Ảnh (xin nhắp...

BHG Giáo Xứ Tân Hương Mừng Kính Lễ 2 Thánh Quan...

Thánh Lễ Trọng mừng kính 2 Thánh quan thầy Phêrô & Phaolô của Ban Hành Giáo, Giáo xứ Tân Hương. Thánh Lễ lúc 04h:20 ngày...

BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng...

BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng Lễ quan thầy 29/6/2022)Tin Ảnh, BMV Truyền Thông Giáo Xứ Tân HươngXin Xem...

Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa – CN2 PS-C

Chúa Nhật 2 Phục Sinh - C Kính Lòng Thương Xót Chúa Thánh Lễ lúc 05h:00 ngày 24/04/2022Tin ảnh: Ban MVTT

Chúa Nhật I Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật I Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thánh Lễ lúc 6h:00 (17/04/2022)Tin ảnh: Ban MVTT

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh

Giáo Xứ Tân Hương Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh Thánh Lễ lúc 19h:00 (16/04/2022)Tin ảnh: Ban MVTT